Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Działając jako Administrator Pani / Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z informacją niezbędną w przypadku zbierania danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO oraz krajowymi przepisami dotyczącymi w szczególności ochrony danych osobowych oraz praw pacjenta.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest grupa spółek Invicta (dalej jako Invicta), działająca jako współadministrator danych osobowych (Invicta Management Sp. z o.o., Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta Sp. z o.o., Klinika Antiaging Invicta Sp. z o.o., Invicta Software Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-740) przy ul. Polnej 64, Invicta spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-740) przy ul. Polnej 64, tel. 58 58 58 800.

Inspektor ochrony danych

Dane inspektora ochrony danych: daneosobowe@invicta.pl 

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

art. 9 ust. 2 pkt h RODO (w celu diagnozy medycznej i profilaktyki zdrowotnej)

art. 6 ust. 1 pkt b RODO (w celu wykonania umowy, której jest Pan / Pani stroną)

art. 6 ust. 1 pkt a RODO (w celu kontaktu lub realizacji zapytania)

art. 6 ust. 1a RODO  (w celach marketingowych oraz promocyjnych lub/i przesyłania informacji handlowych produktów własnych i usług drogą elektroniczną lub/i telefoniczną (jeśli została wyrażona zgoda marketingowa)

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy Administratora danych, podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez Administratora uczestniczące w obsłudze procesu leczenia, osoby upoważnione przez podmiot przetwarzający.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego możliwe będzie wyłącznie na Pani / Pana wyraźny wniosek.

Przechowywanie danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/ Pana na przetwarzanie danych lub przez okres wymagany przepisami prawa dla dokumentacji medycznej i / lub dokumentacji księgowej.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienie / zapytania.

  • ma Pani / Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i bycia zapomnianym. Żądania prosimy zgłaszać mailowo na adres daneosobowe@invicta.pl
  • ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)), jeżeli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do usunięcia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzania nie dotyczy danych osobowych, których obowiązek przechowywania wynika z przepisów prawa, w szczególności w zakresie przechowywania i archiwizacji dokumentacji medycznej i / lub dokumentacji księgowej.